Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES: El lloc www.pingra.org (en endavant, el Site) és propietat de l'Associació Ciutadana pel Parc Infantil de Nadal de Granollers, amb CIF: G-61502217 (en endavant "PIN"),
1. USUARIS: L’accés i/o ús del Site atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des del moment de l’accés i/o ús, les Condicions Generals d´Ús aquí reflectides.
2. ÚS DEL SITE: el Site del PIN proporciona l’accés informacions, serveis o dades (en endavant, 'els continguts') a Internet pertanyents a PIN o als seus col·laboradors, als que l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del Site. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que PIN ofereix a través del seu Site i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no utilitzar-los per a (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’orde públic; (ii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Site, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys abans mencionats.
3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Tots els continguts del Site, llevat que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva del PIN o de tercers que han autoritzat la seva inclusió en el Site i, amb caràcter enunciatiu, que no limitador, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareguin en el Site. Igualment, tots els nom comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe que contingui el Site estan protegits per la Llei. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de La Companyia i a accedir als serveis del Site, únicament i exclusivament per al seu us personal i privat.
4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES i RESPONSABILITAT: PIN no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del Site o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.
5. MODIFICACIONS: PIN es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu Site, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s’ofereixen a través de seu com la forma en la que aquests apareixen presentats o localitzats en el seu Site.
6. ENLLAÇOS: En el cas que en el Site hi hagin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, PIN no exercitarà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas PIN assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç d’un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels seus hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
7. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTES CONDICIONS i DURACIÓ: PIN podrà modificar en qualsevol moment las condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes degudament publicades.
8. LEGISLACIÓ APLICABLE i JURISDICCIÓ: La relació entre PIN i l’USUARI es regirà por la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de Granollers.

Ajuntament GranollersEutrasa reckitt logo MASTER RGB Black Llorens GMR ComercoBadia AsociadosHomoludicusJugarxjugar